CDL FK realizuje wszystkie zasadnicze operacje księgowe – od budowania planu kont i łatwego księgowania dokumentów, poprzez rozrachunki, kompensaty, różnorodne  przeksięgowania, rozbudowane zestawienia analityczne i syntetyczne, deklaracje aż do gotowych lub zdefiniowanych przez użytkownika sprawozdań.

 

MOŻLIWOŚCI PROGRAMU.

 • Obsługa lat i miesięcy obrachunkowych przesuniętych względem lat i miesięcy kalendarzowych.

 • Rozpoczęcie pracy w dowolnym miesiącu roku obrachunkowego poprzez wprowadzenie bilansu otwarcia i zaległych rozrachunków.

 • Wbudowany wzorcowy plan kont.

 • Możliwość dostosowania wzorcowego planu kont do potrzeb przedsiębiorstwa.

 • Definiowanie rejestrów vat oraz parametrów stałych (np. wysokość odsetek ustawowych i budżetowych).

 • Wygodna edycja dowodów, dokumentów i ich pozycji księgowych.
 • Kontrola poprawności wprowadzanych danych pod względem rachunkowym oraz bilansowania się dokumentów.

 • Możliwość stosowania dowodów zbiorczych (wiele dokumentów w dowodzie).

 • Możliwość dokładnego opisu dokumentu.

 • Możliwość wprowadzenia planu kosztów i kontroli wykonania tego planu w zadanym okresie.

 • Wbudowane mechanizmy szybkiego wyszukiwania kont, kontrahentów, itp.

 • Prowadzenie rachunku kosztów w różnych układach.

 • Zapewnienie ciągłości rozliczeń z kontrahentami, poprzez wprowadzenie nierozliczonych transakcji na dzień otwarcia ksiąg.

 • Możliwość bilansowania transakcji.
 • Kompensaty – możliwość automatycznego kompensowania wzajemnych faktur.

 • Automatyczne księgowania równoległe między zespołami „4” i „5”.

 • Automatyczne przeksięgowania bezpośrednie np. zamknięcie kont zespołu 5 z równoczesnym przeniesieniem obrotów na zespół 7.

 • Automatyczne przeksięgowania wskaźnikiem procentowym np. rozliczenie kosztów ogólnych zarządu.

 • Automatyczne przeksięgowania wg pozycji analitycznych (części konta) np. rozksięgowanie salda konta (lub grupy kont) kosztowych wg zadanych parametrów, dynamicznie wyznaczanych wskaźników, na konta docelowe odpowiedniego zespołu .

 • Automatyczne przeksięgowania w których salda konta lub grupy kont będą wskaźnikami przeksięgowań sald konta lub grupy kont.

 • Pełna kontrola nad mechanizmem automatycznych przeksięgowań.

 • Zastosowanie masek wyboru i grupujących, umożliwiających wykonywanie zestawień obejmujących nieciągły zakres kont.

 • Możliwość eksportowania zestawień w formacie MS Excel (CSV) i tekstowym (TXT).

 • Automatycznie sporządzana z rejestrów Vat deklaracja VAT-7.

 • Wbudowany, w pełni definiowalny zestaw sprawozdań finansowych:

 • BILANS - WERSJA PEŁNA.

 • BILANS - WERSJA UPROSZCZONA.RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - WARIANT KALKULACYJNY.

 • RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - WARIANT PORÓWNAWCZY.

 • RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - METODA BEZPOŚREDNIA.

 • RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - METODA POŚREDNIA.

 • ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM.

 • Otwartość zestawu sprawozdań. Użytkownik może definiować nowe, usuwać zbędne lub dowolnie modyfikować istniejące sprawozdania.

BIEŻĄCA KONTROLA ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI.

 • Możliwość prowadzenia bieżących rozrachunków (on line) na wszystkich kontach rozrachunkowych.

 • Automatyczne naliczanie odsetek za zwłokę w płatnościach. Możliwość wystawiania not odsetkowych.

 • Drukowanie należności i zobowiązań na określony dzień, statystyki płatności.

 • Drukowanie wezwań do zapłaty, potwierdzeń sald i innych zestawień rozrachunkowych.

SZYBKI DOSTĘP DO WSZYSTKICH POTRZEBNYCH INFORMACJI.

 • Szybkie uzyskiwanie zbiorczych informacji na podstawie wielu różnych kryteriów.

 • Możliwość dotarcia do pojedynczej informacji i odszukania dokumentu źródłowego.

 • Brak operacji księgowania, wprowadzony zbilansowany dowód jest natychmiast widoczny we wszystkich zestawieniach, także w rejestrach VAT i rozrachunkach.

RÓŻNORODNE ZESTAWIENIA I RAPORTY.

 • Dziennik księgowań prowadzony automatycznie przez program.

 • Zestawienie syntetyczne po dowolnej ilości cyfr z wykorzystaniem maski grupującej.

 • Zestawienie syntetyczne wg grup po dowolnej ilości cyfr w grupie i podgrupie.

 • Zestawienie obrotów i sald za miesiąc z możliwością zastosowania maski wyboru.

 • Zestawienie obrotów i sald narastająco tj. z podanego zakresu miesięcy księgowych.

 • Zestawienie analityczne z możliwością wykorzystania maski wyboru.

 • Zestawienie operacji księgowych z możliwością filtrowania wszystkich parametrów operacji, miesiąca, rejestru, kwoty, konta itp.

 • Zestawienia rejestrów vat.

 • Zestawienie wykonania planu kosztów.

 • Statystyka płatności tj. należności i zobowiązań.

 • Płatności ogółem w zadanym przedziale dat.

 • Płatności przeterminowane na określony dzień.

 • W pełni definiowalne sprawozdania, w tym predefiniowane: bilans, rachunek zysków i strat, zmiany w kapitale własnym i przepływy pieniężne.

PRZEKSIĘGOWANIA

Aplikacja posiada wbudowane pięć rodzajów przeksięgowań: 

 • bezpośrednie – zamykające jedną grupę (zespół) kont z jednoczesnym przeniesieniem ich sald na inną grupę kont,

 • wg wskaźników procentowych – zamyka konto lub grupę kont, odnosząc ich saldo na wskazaną grupę kont wg wskaźnika procentowego,

 • wg wskaźników ilościowych – zamyka konto lub grupę kont, odnosząc ich saldo na wskazaną grupę kont wg wskaźnika ilościowego,

 • wg sald – zamyka konto lub grupę kont, odnosząc ich saldo na wskazaną grupę kont wg wyliczanych dynamicznie, z proporcji, wskaźników,

 • wg pozycji analitycznych – zamyka konto lub grupę kont, odnosząc ich saldo na wskazaną grupę kont proporcjonalnie do wskaźnika ilościowego. 

Ostatni rodzaj przeksięgowań, wg pozycji analitycznych, umożliwia dokonywanie bardzo żmudnych rozliczeń. Umożliwia np. rozliczenie kosztów dotyczących grupy nieruchomości, gromadzonych na jednym koncie, proporcjonalnie na nieruchomości tej grupy, wg dowolnej ewidencji, np. wg ilości osób.

 

SPRAWOZDANIA

Aplikacjać posiada wbudowany, w pełni definiowalny zestaw sprawozdań finansowych. W skład predefiniowanego zestawu wchodzą następujące sprawozdania: 

 •  BILANS - WERSJA PEŁNA.

 •  BILANS - WERSJA UPROSZCZONA.

 •  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - WARIANT KALKULACYJNY.

 • RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - WARIANT PORÓWNAWCZY.

 • RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - METODA BEZPOŚREDNIA.

 • RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - METODA POŚREDNIA.

 • ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM.

Lista sprawozdań nie jest zamknięta. Użytkownik może definiować nowe, usuwać zbędne lub dowolnie modyfikować istniejące sprawozdania. Wszystkie podane wyżej sprawozdania są wstępnie predefiniowane. Oznacza to, że struktura (wiersze) sprawozdań jest określona, a wymagane jest jedynie dokonanie koniecznych uzupełnień.