Aktywa CDL AT, to kolejna aplikacja ze zintegrowanego pakietu CDL System. Program umożliwia prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych, przedmiotów nisko-cennych (wyposażenia) oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dla ewidencjonowanych aktywów (księgi inwentarzowe), program umożliwia realizację wszystkich niezbędnych operacji księgowych. Pełna ewidencja wszystkich dokumentów aktywów pozwala w każdej chwili otrzymać bieżące wartości inwentarzowe, umorzeń i powierzchni (grupa budynki). Operacje pracochłonne, jak np. przeszacowania czy wyodrębnienia, są w pełni zautomatyzowane. Na zakończenie dowolnego okresu sprawozdawczego program AT umożliwia sporządzenie noty do systemu finansowo-księgowego. System CDL FK z pakietu CDL System taką notę księguje automatycznie.

 

MOŻLIWOŚCI PROGRAMU.

 • Pełna wieloletnia ewidencja aktywów.

 • Obsługa lat i miesięcy obrachunkowych, przesuniętych względem lat i miesięcy kalendarzowych.

 • Rozpoczęcie pracy w dowolnym miesiącu roku obrachunkowego, poprzez wprowadzenie bilansu otwarcia na poszczególnych aktywach.

 • Możliwość tworzenia kartotek pomocniczych (słowników) jak: typy likwidacji, osoby materialnie odpowiedzialne, miejsca użytkowania, źródła finansowania , przyczyny korekty, konta finansowe, plan dekretacji.

 • Możliwość dokładnego opisu dokumentu.

 • Wbudowane mechanizmy szybkiego wyszukiwania aktywów.

 • Możliwość automatycznego generowania dokumentów przeszacowujących (automatyczne przeszacowania).

 • Możliwość automatycznego generowania dokumentów wyodrębniających (automatyczne wyodrębnienia).

 • Automatyczne naliczanie i wycofywanie umorzeń w cyklu miesięcznym.

 • Automatyczne zamykanie i otwieranie miesięcy.

 • Przygotowanie i pełne rozliczenie inwentaryzacji, dla każdego rodzaju aktywów.

 • Komplet wymaganych zestawień.

 • Możliwość eksportowania zestawień w formacie tekstowym, MS Excel, Word i innych.

SZYBKI DOSTĘP DO WSZYSTKICH POTRZEBNYCH INFORMACJI.

 • Szybkie uzyskiwanie zbiorczych informacji.

 • Możliwość szybkiego odszukania potrzebnego dokumentu źródłowego.

 • Wprowadzony dowód jest natychmiast widoczny we wszystkich zestawieniach.

RÓŻNORODNE ZESTAWIENIA I RAPORTY.

 • Księga inwentarzowa.

 • Zestawienie dokumentów.

 • Zestawienie analityczne.

 • Zestawienie syntetyczne.

 • Nota księgowa.

 • Plan umorzeń.

 • Wykonanie planu umorzeń.

 • Arkusze inwentaryzacyjne.

 • Protokół różnic inwentaryzacyjnych.

 • Informacje o dokonanych wyodrębnieniach.

 • Informacje o dokonanych przeszacowaniach.

  Z zasobów lokalowych spółdzielczych i komunalnych, w ostatnim czasie, narasta ilość przeprowadzanych wyodrębnień. CDL AT posiada wbudowany mechanizm, umożliwiający dokonywanie wyodrębnień w sposób zautomatyzowany. Korzystając z tego mechanizmu, użytkownik może szybko i bezbłędnie generować dokumenty wyodrębniające, tj. dokumenty likwidacji częściowej wskazanych aktywów. Parametry do dokonania wyodrębnienia podaje się w oknie jak na rys. 2. W efekcie, po zadziałaniu automatu wyodrębnień, otrzymamy:

 • Zaksięgowane dokumenty likwidujące część wyodrębnioną.

 • Informację o przeprowadzonym wyodrębnieniu, w postaci drukowanego raportu.

  Wyodrębnień można dokonywać wg powierzchni lub wg udziału. Dodatkowym atutem jest możliwość jednoczesnego wyodrębniania wspólnie użytkowanych środków. Można jednocześnie wyodrębnić z budynku np. lokal i odpowiednie części kilku współużytkowanych dźwigów.