Aplikacja Gospodarka Lokalowa CDL GL, umożliwia prowadzenie ewidencji zasobów lokalowych, mieszkalnych i użytkowych, ewidencję osób posiadających prawa do tych lokali oraz ewidencję relacji pomiędzy tymi osobami i lokalami. GL umożliwia również ewidencję parametrów lokali, stosowanych normatywów, stawek i innych danych służących do naliczania opłat z tytułu użytkowania lokali. Wszystkie wyżej wspomniane ewidencje są prowadzone chronologicznie z zachowaniem wcześniejszych (poprzednich) wartości. Z księgowego punktu widzenia GL umożliwia obciążanie osób (fizycznych i prawnych) użytkujących lokale, rejestrowanie wpłat (uznań) i saldowanie stron (windykacja), na kontach zdefiniowanych przez użytkownika. Do tego celu GL posiada szereg wbudowanych narzędzi ułatwiających i automatyzujących pracę. Oprogramowano automaty do wprowadzania składników i programowania spłat, tworzenia dokumentów sprzedaży i ich korekt, rejestracji stanów liczników i rozliczania zużycia wody także wody niezbilansowanej. Stworzono możliwość automatycznego generowania dokumentów dotacji, importu naliczeń oraz innych importów np. pliku z rozliczeniem CO, dostarczanym przez zewnętrzną firmę rozliczeniową. Wbudowano obsługę kas z możliwością podglądu obrotów i sald, drukowania książeczek opłat i z funkcją naliczania odsetek. Przystosowano system do obsługi masowych płatności. Po zamknięciu miesiąca księgowego system może sporządzić notę miesięczną, automatycznie importowaną przez system CDL FK. CDL GL może być stosowany w spółdzielniach mieszkaniowych, zarządach lokalami komunalnymi, wspólnotach, TBS - ach i przez wszelkich innych zarządców zasobami lokalowymi.

 

MOŻLIWOŚCI PROGRAMU.

 • Definiowalne kategorie rozliczeniowe. Oznacza to możliwość prowadzenia, dla tych samych zasobów lokalowych, dowolnie wiele kartotek rozliczeniowych, np. eksploatacja, woda, itp.

 • Definiowalny własny plan kont rozrachunkowych dla każdej kategorii rozliczeniowej.

 • Możliwość rozpoczęcia pracy w dowolnym miesiącu roku obrachunkowego. Wbudowane osobne rejestry dla bilansu otwarcia i zaległych rozrachunków.

 • Ewidencja lokali.

 • Ewidencja osób, fizycznych i prawnych.

 • Ewidencja relacji osób z lokalami.

 • Ewidencja członków.

 • Ewidencja spraw sądowych.

 • Wbudowane mechanizmy szybkiego wyszukiwania lokali, osób, itp.

 • Graficzna prezentacja struktury zasobów lokalowych: osiedle-budynek-klatka-lokal.

 • Definiowalne parametry systemu takie jak parametry lokalu, stosowane normatywy, składniki opłat, itp. Parametry i normatywy lokalu zawierają datę od której obowiązują, natomiast składniki zawierają przedział dat w których obowiązują.

 • Wbudowany automat naliczający i księgujący obciążenia.

 • Rozbudowane możliwości automatycznego i ręcznego wystawiania dokumentów sprzedaży, faktur podstawowych vat, faktur korygujących vat, faktur korygujących vat zbiorczych, i rachunków, not obciążających i not uznaniowych.

 • Dowolna ilość dokumentów sprzedaży na lokal w miesiącu, możliwość stosowania transz dokumentów.

 • Możliwość agregowania składników na dokumentach sprzedaży (grupy konsolidacyjne).

 • Wbudowany moduł rozliczania wody zawierający ewidencję grup rozliczeniowych wody, węzłów wodnych, wodomierzy indywidualnych i grupowych z zachowaniem danych archiwalnych, liczników i odczytów. Rozliczanie wody prowadzone jest wg grup rozliczeniowych, każda grupa może być rozliczana w innym terminie i może posiadać inne ceny wody i podgrzania. Wszystkie rozliczenia wody są chronologicznie ewidencjonowane, a wyniki rozliczeń są zawsze dostępne.

 • Możliwość rozliczania zużycia wody według różnych metod, po rozliczeniu wody system może automatycznie ustalić nowe normatywy do naliczania zaliczek za wodę i podgrzanie.

 1. Metoda zaliczki – zużycie (zaliczki na wodę i/lub podgrzanie i/lub niezbilansowaną wodę, bez rozliczania ścieków).

  W tej metodzie lokal jest obciążany, co miesiąc, zaliczkami na wodę i/lub podgrzanie i/lub wodę niezbilansowaną. Rozliczenie polega na wyliczeniu zużycia rzeczywistego i poprzez porównanie zaliczek ze zużyciem rzeczywistym, wyliczenie nadpłat lub niedopłat. W tej metodzie nie przewiduje się rozliczania ścieków. Salda z rozliczenia wody, podgrzania i niezbilansowanej wody, księgowane w kartotece obrotów, są przypisane temu użytkownikowi lokalu, który był głównym użytkownikiem na koniec okresu rozliczenia.

 1. Metoda zużycie – wpłaty (wymóg konieczny - woda jako osobna kategoria rozliczeniowa, zaliczki w formie przedpłat na wodę i/lub podgrzanie i/lub niezbilansowaną wodę, bez rozliczania ścieków).

  Rozliczanie tą metodą jest możliwe tylko wtedy, gdy rozliczanie zużycia wody i/lub podgrzania i/lub niezbilansowanej wody odbywa się w osobnej kategorii rozliczeniowej. Użytkownik lokalu sam odczytuje stany liczników i płaci zaliczkę. Rozliczenie powoduje obciążenie lokalu wartością zużytej wody i/lub podgrzania i/lub niezbilansowanej wody za okres rozliczeniowy. W tej metodzie nie przewiduje się rozliczania ścieków. Nadpłata lub niedopłata jest wyliczana w oparciu o saldo kartoteki woda (osobnej kategorii). To saldo jest wyznaczane na lokal, na koniec okresu rozliczeniowego wody. Saldo z rozliczenia jest przypisane temu użytkownikowi lokalu, który był głównym użytkownikiem lokalu na koniec okresu rozliczenia.

 1. Niezbilansowana woda, zużycie (rozliczenie zużycia niezbilansowanej wody przy braku zaliczek na niezbilansowaną wodę).

  W metodzie trzeciej wylicza się zużycie na każdym węźle wodnym. Z porównania sumy zużyć w lokalach indywidualnych i zużycia na węźle, wyliczana jest ilość wody niezbilansowanej, do rozliczenia na wszystkie lokale zasilane z tego węzła. Rozliczenie wody niezbilansowanej można wykonać wg jednej z metod: wg powierzchni, wg osób, wg zużycia, na lokal. Saldo z rozliczenia niezbilansowanej wody, księgowane w kartotece obrotów, jest przypisane temu użytkownikowi lokalu, który był głównym użytkownikiem na koniec okresu rozliczenia.

 2. Niezbilansowana woda, zaliczki – zużycie (rozliczenie zużycia niezbilansowanej wody przy opłatach zaliczkowych na niezbilansowaną wodę).

  Rozliczanie wody niezbilansowanej wg tego sposobu wymaga ustalenia zaliczek na wodę niezbilansowaną, w postaci składnika naliczeń typu NW (zaliczka na niezbilansowaną wodę). Ten składnik ma być aktywny w okresie rozliczeniowym. Na koniec okresu rozliczeniowego dokonywane są odczyty liczników indywidualnych i węzłowych. Ustalone też jest zużycie obce w węzłach i zużycie na cele gospodarcze. Wyliczana jest niezbilansowana woda na węźle, do rozdzielenia na lokale węzła: zużycie na węźle - zużycie w lokalach - zużycie obce - zużycie na cele gospodarcze. Następnie dokonywany jest podział ilościowy i wartościowy niezbilansowanej wody na lokale węzła, wg jednego z opisanych powyżej sposobów: wg powierzchni, wg osób, wg zużycia, na lokal. Zaliczka na niezbilansowaną wodę jest uwzględniana w rozliczeniu. Saldo z rozliczenia niezbilansowanej wody, księgowane w kartotece obrotów, jest przypisane temu użytkownikowi lokalu, który był głównym użytkownikiem na koniec okresu rozliczenia.

 1. Zaliczki – zużycie, woda i ścieki osobno (rozliczenie zużycia wody, podgrzania, niezbilansowanej wody i ścieków przy prowadzeniu zaliczek na wodę i/lub podgrzanie i/lub niezbilansowaną wodę i/lub ścieki).

  W tej metodzie lokal jest obciążany, co miesiąc, zaliczkami na wodę i/lub podgrzanie i/lub wodę niezbilansowaną i/lub ścieki. Rozliczenie polega na wyliczeniu zużycia rzeczywistego i poprzez porównanie zaliczek ze zużyciem rzeczywistym, wyliczenie nadpłat lub niedopłat. Salda z rozliczenia wody, podgrzania, niezbilansowanej wody i ścieków, księgowane w kartotece obrotów, są przypisane temu użytkownikowi lokalu, który był głównym użytkownikiem na koniec okresu rozliczenia.    

 • Możliwość automatycznego naliczania bonifikat i tworzenia dowodu bonifikat dla dowolnego składnika opłaty eksploatacyjnej.

 • Ewidencja przyznanych dotacji i automatyzacja tworzenia miesięcznych dokumentów obrotowych z dotacji.

 • Wbudowany system kasowy z możliwością przyjmowania wpłat za użytkowanie lokali, podglądem analityk, naliczaniem odsetek i kalkulatorem do obsługi klienta.

 • Możliwość automatycznego księgowania wpłat kasowych.

 • Możliwość stosowania bankowego systemu obsługi masowych płatności. Indywidualne konto bankowe masowych płatności, generowane automatycznie, zawiera wszystkie dane umożliwiające w pełni automatyczne zaksięgowanie wpłat (wskazanie na kategorię rozliczeniową, lokal, osobę i.t.d.).

 • Wbudowane eksporty do rozliczania ciepła.

 • Wbudowane importy z rozliczenia ciepła.

 • Możliwość dokładnego opisu dokumentów.

 • Możliwość wprowadzania dowodów zbiorczych.

 • Komplet wymaganych zestawień, m. in. książeczek opłat.

 • Możliwość eksportowania zestawień w formacie MS Excel (csv), MS Word (rtf), MS Internet Explorer (html), tekstowy (txt) i innych.

 • Możliwość prowadzenia ksiąg obiektów budowlanych.

 • Możliwość prowadzenia wielu ksiąg (wieloksięga).

 • Rozbudowany system praw dostępu do GL.

   

BIEŻĄCA KONTROLA NALEŻNOŚCI.

 • Możliwość prowadzenia rozrachunków w sposób automatyczny lub ręczny na kontach rozrachunkowych.

 • Automatyczne naliczanie odsetek za zwłokę w płatnościach na koncie podstawowym i kwot zasądzonych.

 • Drukowanie należności i zobowiązań.

 • Sporządzanie statystyk zadłużeń wg przedziałów kwot i krotności.

 • Drukowanie informacji o wysokości sald i wezwań do zapłaty, przystosowanych do kopertowania.

 

SZYBKI DOSTĘP DO WSZYSTKICH POTRZEBNYCH INFORMACJI.

 • Szybkie uzyskiwanie zbiorczych informacji na podstawie wielu różnych kryteriów.

 • Możliwość szybkiego wyszukania pojedynczej informacji i odszukania dokumentu źródłowego.

 • Dostęp do wszystkich rozliczeń wody, archiwalnych i bieżących.

 • Dostęp do archiwalnych i bieżących danych lokali, osób i związków lokal-osoba.

   

RÓŻNORODNE ZESTAWIENIA I RAPORTY.

 • Rozliczenia z klientem.

 • Pisma do użytkowników.

 • Druk książeczek mieszkaniowych.

 • Druk książeczek do obsługi masowych płatności.

 • Naliczenia o zadanym stopniu agregacji.

 • Druk faktur podstawowych vat, korygujących vat i rachunków.

 • Druk rejestru sprzedaży.

 • Zestawienia rozliczeniowe wody i podgrzania.

 • Zestawienie bonifikat.

 • Zestawienia dotacji, w tym kwalifikujące do wstrzymania dotacji.

 • Zestawienie operacji.

 • Analityka obrotów.

 • Syntetyka obrotów.

 • Rozbudowany zestaw raportów zadłużeniowych.

 • Statystyki zadłużeń, wg przedziałów kwot i krotności.

 • Informacja o zmianie wysokości opłat.

 • Informacja o wysokości sald wskazanych kont.

 • Druk wezwań do zapłaty.

 • Automatycznie sporządzana nota ze sprzedaży i nota uzupełniająca do systemu finansowo-księgowego.

 

Dla zobrazowania możliwości  modułu CDL GL poniżej podano spis treści dokumentacji.

1. WPROWADZENIE 7

1.1 Możliwości programu. 7

1.2 Bieżąca kontrola należności. 10

1.3 Szybki dostęp do wszystkich potrzebnych informacji. 10

1.4 Różnorodne zestawienia i raporty. 10

2. WYMAGANIA 12

3. STRUKTURA SYSTEMU 13

4. ZASOBY 15

4.1 Struktura. 16

4.2 Parametry. 31

4.3 Normatywy 33

4.4 Składniki. 33

5. NALICZENIA 37

5.1 Zestawienie naliczeń dla lokali według składników. 38

5.2 Zestawienie naliczeń dla lokali według wybranych składników. 39

5.3 Zestawienie naliczeń dla budynków według składników. 41

5.4 Zestawienie naliczeń dla budynków według wybranych składników. 41

5.5 Zestawienie naliczeń dla węzłów cieplnych według wybranych składników. 41

5.6 Zestawienie naliczeń dla nieruchomości według składników. 41

5.7 Zestawienie naliczeń ogółem według składników. 42

5.8 Analityka naliczeń. 43

5.9 Analityka naliczeń budynkami. 43

5.10 Zestawienie naliczeń dla lokali według budynków. 44

5.11 Zestawienie naliczeń dla lokali według nieruchomości. 45

5.12 Lista lokali ze zmianami naliczeń według składników. 46

5.13 Lista lokali bez naliczenia zadanego składnika. 47

6. SPRZEDAŻ 48

6.1 Sprzedawca, wystawca, nabywca, odbiorca, adres korespondencyjny, konto. 49

6.2 Data wystawienia, data sprzedaży, termin zapłaty. 49

6.3 Numerowanie dokumentów sprzedaży. 50

6.4 Okno sprzedaży. 50

6.5 Automatyczne wystawianie dokumentów sprzedaży: FP, RA, NO 53

6.6 Ręczne wystawianie dokumentów sprzedaży: FP, RA, NO, NU. 55

6.7 Wystawianie faktur korygujących VAT: FK. 57

6.8 Faktura korygująca faktury VAT zbiorcza: KZ. 61

6.9 Grupy konsolidacyjne. 62

6.10 Transze dokumentów. 62

7. WODA 63

7.1 Zasoby. 64

7.2 Arkusze odczytów wodomierzy indywidualnych. 64

7.3 Arkusze odczytów wodomierzy zbiorczych. 64

7.4 Rejestrowanie odczytów liczników indywidualnych. 65

7.5 Rejestrowanie odczytów liczników zbiorczych. 66

7.6 Import wskazań wodomierzy indywidualnych. 67

7.7 Zestawienie zużycia wg wodomierzy indywidualnych. 67

7.8 Zestawienie zużycia wg wodomierzy zbiorczych. 67

7.9 Generowanie parametrów. 67

7.10 Rozliczanie zużycia wody. 68

7.11 Zestawienie zużycia wg węzłów. 71

7.12 Zestawienie zużycia wg nieruchomości. 71

7.13 Zestawienie zużycia wg lokali. 72

7.14 Analiza zużycia. 73

7.15 Zawiadomienie o zużyciu wody. 73

7.16 Generowanie normatywów. 75

7.17 Kartoteka grup węzłów. 76

7.18 Kartoteka węzłów wodnych. 77

7.19 Zestawienie wodomierzy zbiorczych. 78

7.20 Zestawienie zasobów węzłów. 78

7.21 Kartoteka wodomierzy indywidualnych. 79

7.22 Kartoteka modułów zdalnego odczytu. 80

7.23 Kartoteka plomb zabezpieczających. 81

7.24 Zestawienie wodomierzy indywidualnych. 81

7.25 Zawiadomienie o legalizacji wodomierzy indywidualnych. 82

7.26 Typy wodomierzy. 83

7.27 Rodzaje wodomierzy. 83

7.28 Cennik wody. 84

8. CIEPŁO 85

8.1 Węzły cieplne. 85

8.2 Zestawienie zasobów węzłów cieplnych. 85

8.3 Zestawienie rozliczenia ciepła na C.O. 85

8.4 Zawiadomienie o rozliczeniu C.O. 86

8.5 Potwierdzenie odbioru rozliczenia C.O. 88

8.6 Eksport zaliczek na C.O. 88

9. ODPADY 91

9.1 Zestawienie lokali wg sposobów gromadzenia odpadów. 91

9.2 Zestawienie opłat za gospodarowanie odpadami. 91

9.3 Cennik wywozu odpadów. 92

10. DOTACJE 93

11. WSPÓLNOTY 96

11.1 Dokumenty rozliczeniowe. 97

11.1.1 Przeglądarka dokumentów. 99

11.1.2 Przeglądarka pozycji dokumentów. 104

11.1.3 Przeglądarka rozliczeń dokumentów. 105

11.1.4 Przeglądarka elementów rozliczeń dokumentów. 108

11.2 Ustalenie planu rocznego i zaliczek na utrzymanie części wspólnej. 108

11.2.1 Ustalanie rocznego planu kosztów i przychodów nieruchomości. 108

11.2.2 Ustalenie zaliczek na utrzymanie części wspólnej (UCW). 111

11.3 Zestawienie planu rocznego wspólnot. 111

11.4 Zestawienie planu rocznego lokali. 112

11.5 Informacja o planie rocznym lokali. 113

11.6 Zestawienie bilansu rocznego wspólnot. 114

11.7 Zestawienie bilansu rocznego lokali. 115

11.8 Informacja o bilansie lokali. 116

11.9 Księgowanie bilansu rocznego lokali. 118

11.10 Tytuły rozliczeniowe. 119

11.11 Lista obecności. 120

11.12 Rozliczenie w oparciu o system FK. 121

12. KASY 124

12.1 Raporty. 124

12.2 Operacje. 131

12.3 Książeczki opłat. 133

12.4 Druki wpłat masowych płatności. 133

12.5 Stanowiska kasowe. 133

12.6 Operacje kasowe. 134

12.7 Kontrahenci. 134

13. DOKUMENTY 135

13.1 Nagłówki dokumentów. 135

13.2 Pozycje dokumentów. 138

13.2.1 Przeksięgowanie sald pomiędzy użytkownikami. 140

13.2.2 Rozksięgowanie kwoty na zasoby. 141

13.2.3 Import wewnętrzny. 141

13.2.4 Import zewnętrzny . 142

13.2.5 Przeksięgowanie sald pomiędzy kontami . 146

14. ROZRACHUNKI 147

14.1 Bilansowanie obciążeń i zapłat (transakcji). 147

14.2 Analityka rozrachunków. 151

14.3 Płatności przeterminowane. 155

14.4 Niezapłacone należności. 156

14.5 Kontrola zgodności bilansu otwarcia i zaległych rozrachunków. 157

15. ZESTAWIENIA 158

15.1 Rozliczenia z użytkownikiem. 158

15.2 Pisma do użytkowników. 159

15.3 Książeczki opłat. 160

15.4 Masowe płatności. 162

15.4.1 Druki wpłat dla systemu masowych płatności. 163

15.4.2 Powiadomienie o kontach masowych płatności. 164

15.4.3 Lista kont bankowych masowych płatności. 164

15.5 Listy. 167

15.5.1 Lista osiedli. 167

15.5.2 Lista budynków. 167

15.5.3 Lista klatek. 168

15.5.4 Lista lokali. 168

15.5.5 Lista nieruchomości. 169

15.5.6 Lista opłat. 169

15.5.7 Lista bonifikat. 170

15.5.8 Lista adresów korespondencyjnych. 171

15.5.9 Lista zmian użytkowników lokali. 171

15.5.10 Lista spraw sądowych. 172

15.5.11 Lista zgonów w okresie. 173

15.6 Zbiorcze zestawienie zasobów. 173

15.7 Zestawienie operacji. 176

15.8 Zestawienie analityczne. 178

15.9 Zestawienie syntetyczne. 179

15.10 Zestawienie syntetyczne wg nieruchomości. 181

15.11 Salda byłych właścicieli prawa do lokalu. 182

15.12 Zadłużenie wg klatek. 183

15.13 Zadłużenie wg przedziałów kwot. 183

15.14 Zadłużenie wg przedziałów krotności. 184

15.15 Zadłużenie z uzgodnioną spłatą. 184

15.16 Zadłużenie o zadanym trendzie. 185

15.17 Osoby z dotacjami. 186

15.18 Dłużnicy z dotacjami. 187

15.19 Dłużnicy spełniający kryteria wstrzymania dotacji. 187

15.20 Dłużnicy ze zmianami dotacji w okresie. 188

15.21 Statystyka zadłużeń wg kwot. 189

15.22 Statystyka zadłużeń wg krotności. 191

15.23 Zawiadomienie o opłatach. 194

15.24 Informacja o wysokości sald. 197

15.25 Wezwanie do zapłaty obecnych właścicieli. 200

15.26 Wezwanie do zapłaty byłych właścicieli. 203

15.27 Podsumowanie miesiąca. 203

15.28 Nota księgowa sprzedaży. 204

15.29 Nota księgowa uzupełniająca. 205

16. KARTOTEKI 206

16.1 Kategorie rozliczeniowe. 206

16.2 Rejestry księgowe. 210

16.3 Konta GL. 210

16.4 Konta FK. 213

16.5 Banki. 213

16.6 Sądy. 217

16.7 Nieruchomości. 217

16.8 Osoby. 218

16.9 Lokale. 220

16.10 Operacje. 221

16.11 Jednostki miary. 222

16.12 Parametry. 222

16.13 Normatywy. 223

16.14 Grupy składników. 223

16.15 Składniki. 224

16.16 Typ lokalu. 228

16.17 Tytuł prawny. 229

16.18 Rodzaj zarządzania. 229

16.19 Stopy odsetkowe. 230

16.20 Dni pomijane. 230

17. CZŁONKOWSKIE / MIESZKANIOWE 231

17.1. Osoby w zasobach. 231

17.2. Pisma do użytkowników. 233

17.3. Listy. 233

17.4. Członkowskie. 234

17.4.1 Rejestr członków wg zasobów. 234

17.4.2 Rejestr wykluczonych wg zasobów. 236

17.4.3 Rejestr nie członków wg zasobów. 237

17.4.4 Rejestr osób wg zasobów. 238

17.4.5 Rejestr członków wg osób. 239

17.4.6 Rejestr wykluczonych wg osób. 241

17.4.7 Rejestr nie członków wg osób. 242

17.4.8 Rejestr członków bez lokali. 243

17.5. Mieszkaniowe. 243

17.5.1 Kartoteka lokali. 243

17.5.2 Zawarte umowy. 245

17.5.3 Właściciele lokali. 246

17.5.4 Zameldowani w lokalu. 247

18. EKSPLOATACJA 249

18.1 Zasoby. 249

18.2 Infrastruktura. 249

18.2.1 Elementy infrastruktury. 249

18.2.2 Zestawienie elementów infrastruktury. 253

18.2.3 Wprowadzanie przeglądów klatek. 254

18.2.4 Generowanie potrzeb remontowych dla budynku. 255

18.2.5 Usuwanie potrzeb remontowych dla budynku. 256

18.2.6 Generowanie potrzeb remontowych dla klatki. 256

18.2.7 Usuwanie potrzeb remontowych dla klatki. 257

18.2.8 Generowanie planowanych remontów dla budynku. 258

18.2.9 Usuwanie planowanych remontów dla budynku. 259

18.2.10 Generowanie planowanych remontów dla klatki. 259

18.2.11 Usuwanie planowanych remontów dla klatki. 260

18.3 Książka obiektu budowlanego. 260

18.4 Kartoteka spraw. 263

19. ZARZĄDZANIE MIESIĄCAMI, NALICZANIE ODSETEK 265

20. FIRMA / ROK 268

21. NARZĘDZIA 270

21.1 Raporty. 270

21.2 Eksport danych na dzień. 270

21.3 Eksport operacji miesiąca. 273

21.4 Zdalna pomoc. 274

22. PROGRAM 275

22.1 Użytkownicy. 275

22.2 Informacja. 277

22.3 Konfiguracja serwera pocztowego. 277

23. SPRAWY SĄDOWE 279

24. OBSŁUGA PRZEGLĄDARKI 281

25. OBSŁUGA ZESTAWIEŃ 283

26. KOPERTOWANIE KORESPONDENCJI 285

27. MASKI 286

28. OCHRONA DANYCH 287

29. INSTALACJA SYSTEMU 288

29.1 Wersja jednostanowiskowa, serwer wbudowany (embedded). 288

29.2 Wersja jednostanowiskowa, pełny serwer. 288

29.3 Wersja wielostanowiskowa, pełny serwer. 288

30. STARTUJEMY – JAK ROZPOCZĄĆ PRACĘ 290